Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm có màn hình Xiaomi, kết nối Bluetooth – loại vuông

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm có màn hình Xiaomi, kết nối Bluetooth – loại vuông

0

Hết hàng

0

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm có màn hình Xiaomi, kết nối Bluetooth – loại vuông

Hết hàng